ВАЖНО

 

ПОРАЧАЈТЕ ГО ВИСТИНСКИОТ ФИСКАЛЕН АПАРАТ ЗА ВАШИОТ БИЗНИС.

Купете го во продавницата на Фидитек или нарачајте на телефонскиот број +389 2 6092 069 од целата земја.

Заменете го стариот фискален принтер или фискална каса со нов - брзо и едноставно. За нивно користење не е потребна промена на софтверот!

Апаратите од Фидитек се изработени според најсовремена технологија и ги исполнуваат сите предвидени законски регулативи!

 

100% ПОВРАТ НА ВАШИТЕ СРЕДСТВА ОД ДАНОКОТ НА ДОБИВКА

Службен весник на РМ, бр. 112 од 25.07.2014 година
Член 30
(1) На обврзникот кој е должен, согласно со членот 2 од Законот за регистрирање на готовинските плаќања, да воведе и да користи фискален систем на опрема, односно фискална апаратура и интегриран автоматски систем за управување му се намалува пресметаниот данок за набавени до десет фискални апарати, во висина на нивната вредност.
(2) Доколку обврзникот даночното ослободување од ставот (1) на овој член не го искористи до крајот на тековната година, има право да го пренесе во наредниот период.
(3) Правото од ставот (1) на овој член обврзникот го остварува со одобрение од Управата за јавни приходи по поднесено писмено барање до 20 јануари наредната година, по годината за која барањето се поднесува.